חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, חולל מהפכה משמעותית בתחום הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים שאירעו בארץ. טרם החוק היה תחום זה כפוף לדיני הנזיקין ונדרש מהנפגע להוכיח שהמזיק התרשל, אחרת לא קמה לו זכות לפיצוי. תכליתו של החוק סוציאלית ומטרתו להבטיח כי נפגע בתאונת דרכים לא יישאר ללא פיצוי, כאשר הפיצוי הניתן הוא מהיר, ללא צורך להמתין עד למועד פסק הדין בעניין.

לפי החוק, נפגע בתאונת דרכים המעוניין לקבל פיצוי כספי נדרש להוכחת שלושה קריטריונים: 1. קרות התאונה; 2. נזקי הגוף שנגרמו לנפגע בעקבות התאונה – על פי שיעור הנכות שנקבע לנפגע על-ידי מומחה רפואי; 3. קיום קשר סיבתי בין התאונה לבין הנזק שנגרם.

חידושים שקבע החוק

החידוש המרכזי שהביא עימו החוק הוא בקביעת משטר של אחריות מוחלטת, כלומר שאין משמעות לסוגיית האשם בתאונה – לא מצד המזיק ולא אשם תורם של הניזוק, ואף אם הנפגע עצמו הוא הגורם לתאונה, בכל מקרה יהיה זכאי לקבלת פיצוי (בכפוף לסייגים מסוימים הקבועים בחוק דוגמת תאונה במתכוון).

מכוח החוק הורחבה חובת הביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970, והיא חלה על כל חבות העולה מהחוק ועל כל נזק שנגרם למשתמש ברכב בתאונת דרכים. גם כאן הרציונאל הוא שהפיצוי יגיע לנפגע ללא שיהוי, באשר חברות הביטוח אינן מעכבות מסירת תשלומים.

החוק קבע את הקמתה של קרנית, קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שתכליתה להבטיח פיצוי לנפגע שאינו יכול להיפרע מחברת הביטוח כמו במקרה של תאונת "פגע וברח", כאשר המבטח חדל פירעון או כאשר אין לנוהג ביטוח כנדרש.

הפיצוי הניתן מכוח החוק

גובה הפיצוי הניתן מכוח החוק עבור נזקים ממוניים ובלתי ממוניים כאחד שנגרמו בעקבות התאונה הוכפף לתקרה של שילוש השכר הממוצע במשק, שנקבע כהכנסה המרבית. זאת באשר לרכיב אובדן השתכרות ואובדן כושר השתכרות. עילת התביעה לפי החוק מחליפה את עילת התביעה בפקודת הנזיקין.

באשר לנזק בלתי ממוני, גם כאן נקבעה תקרה אשר הוצמדה למדד המחירים לצרכן. באשר לראש הנזק של כאב וסבל, בניגוד לתביעות נזיקיות, בתביעות בגין תאונות דרכים קיימת תקרה עבור ראש נזק זה לפי נוסחה הקבועה בחוק, המשקללת את מספר ימי האשפוז עם שיעור הנכות ועם גיל התובע.

עיקרון ייחוד העילה

סעיף 8 לחוק קובע כי אין ביכולתו של נפגע תאונת דרכים לתבוע פיצוי מהאשם בתאונה על סמך פקודת הנזיקין. אולם נהג שבעת קרות התאונה נהג ללא ביטוח חובה בתוקף ונפגע בתאונת דרכים באשמת נהג אחר, יפוצה על פי פקודת הנזיקין.

מינוי מומחה רפואי

לפי החוק, שיעור נזק הגוף שנגרם לתובע בתאונת דרכים ייקבע לפי חוות דעתו של מומחה רפואי מטעם בית המשפט, להוציא תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה ובמקרה זה שיעור הנכות ייקבע על-ידי המוסד לביטוח לאומי. תובע המעוניין במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט נדרש להגיש בקשה למינוי מומחה/ים אליה יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים וכן תצהיר בריאות וטופס ויתור על סודיות רפואית. חברת הביטוח מגישה תגובה לבקשה שבה היא על פי רוב מתנגדת למינוי, ובית המשפט נדרש להכרעה על בסיס המסמכים הרפואיים המצויים בידיו. עלות שכר טרחת המומחה הממונה מוטלת בדרך כלל על חברת הביטוח. לאחר מינוי המומחה מוסר בידיו כל צד מסמכים רפואיים מטעמו. המומחה מזמן את התובע לבדיקה, מכין חוות דעת רפואית ומגיש אותה לצדדים ולבית המשפט.

שלב הדיון בנזק

כעת נדרשים הצדדים להגיש לבית המשפט את תחשיבי הנזק מטעמם. בדרך כלל הערכאה המשפטית נוהגת להציע הצעת פשרה אשר לה הצדדים אינם חייבים להסכים. אם לא הסכימו על פשרה התיק עובר לשלב של שמיעת ראיות בו נחקרים עדי הצדדים והמומחה מטעם בית המשפט ככל שהדבר נדרש.

בהיבט ראשי הנזק הנטענים לפיצוי, הרי שהם בדומה לתביעה נזיקית רגילה, כלומר: הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה, הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הפסד פנסיה וזכויות סוציאליות, עזרת הזולת וכן כאב וסבל.

הגורם התובע

החוק מתיר גם לנפגע תאונת דרכים שאחראי לתאונה זכות לתבוע פיצויים לפי החוק. זאת למעט חריגים המנויים בסעיף 7 לחוק הקובע כי מי שגרם לתאונה במתכוון, או השתמש ברכב לביצוע פשע או השתמש ברכב ללא רשות, לא יהיה זכאי לפיצוי לפי החוק. כך גם לגבי מי שנהג ברכב שלא היה מכוסה בביטוח או שנהג ברכב ללא רישיון. במקרה שבו הנפגע נפטר עקב התאונה תוגש התביעה על-ידי תלוייו או על-ידי העיזבון והיורשים. במקרה זה הדיון יסוב סביב הנזק הכספי שנגרם לתלויים או לעיזבון והיורשים הבאים תחת המנוח.

הגורם הנתבע

סעיף 2 לחוק קובע כי האחריות לפיצוי מי שנפגע בתאונת דרכים חלה על נהג הרכב שהיה מעורב בתאונה, והלכה למעשה האחריות היא על חברת הביטוח אשר ביטחה את השימוש ברכב בביטוח חובה. גם במקרה שבו נפגע הנהג עצמו עליו להגיש תביעת פיצויים נגד חברת הביטוח שלו. בנסיבות שבהן היו מעורבים בתאונה כמה כלי רכב קובע סעיף 3 לחוק כי כל נהג אחראי לפצות את הנוסעים ברכב שלו באמצעות חברת הביטוח שלו. כאשר הנפגע הוא רוכב אופניים או הולך רגל האחריות לפיצוי חלה על כל הנהגים שהיו מעורבים בתאונה, לחוד ויחד.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

לאחר קרות תאונת דרכים חשוב לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי, בפרט כדי להימנע מקשיים ראייתיים שעשויים לעלות בהמשך ולהקשות על הוכחת התאונה. עורך הדין יסייע באיסוף חומר הראיות וימליץ על דרכי הפעולה האפשריות העומדות בפני הנפגע.

משרד עורכי דין איתי גבעון מומחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי